android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Danh sách các vị trong HĐGX.
(Từ ngày đầu đến nay)

Khoá 1:
              Ông Đinh Viết Lãm – Chánh trương.
              Ông Nguyễn Văn Vân – Phó trương.
              Ông Lê Văn Tiêm – Thư ký.

Khoá 2:
            Ông Nguyễn Văn Vân – Chánh Trương.
            Ông Lâm Văn Nhật – Phó trương.
            Ông Lê Văn Tiêm – Thư ký.

Khoá 3:
             Ông Đinh Công Xước – Chánh Trương.
             Ông Lại Văn Thiện – Phó trương.
             Ông Đinh Văn Xiêm – Thư ký.

Khoá 4:
             Ông Ngô Văn Kỳ - Chánh trương.
             Ông Lại Văn Thiện – Phó trương.
             Ông Trần Văn Nhụ (Thu) – Thư ký.

Khoá 5:
              Ông Ngô Văn Căn – Chánh trương.
              Ông Trần Văn Đương – Phó trương.
              Ông Đinh Công Khuyến – Thư ký.

Khoá 6:
             Ông Đinh Văn Phác – Chánh Trương.
             Ông Vũ Khắc Hiếu – Phó trương.
             Ông Nguyễn Văn Dư - Thư ký. (trước khi qua đời 7/68.) 

             Ông Đỗ Kim Trì (Cầu) – Thư ký. (thay cụ NV Dư.)

Khoá 7:
69-74       Ông Vũ Khắc Hiếu – Chánh trương.
               Ông Nguyễn Văn Đoán – Phó trương.
               Ông Đỗ Kim Trì (Cầu) – Thư ký.
               Ông Đinh Viết Báu - Thủ qũy.

Khoá 8:
74- 78.    Ông Đinh Viết Báu – Chánh trương.
              Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Phó trương.
              Ông Đỗ Kim Trì (Cầu) – Thư ký.
              Ông Nguyễn Văn Rụ (Vãn) –
              Ông Hoàng Văn Thể - Thủ qũy.

Khoá 9:
78- 87.   Ông Cao Văn Thích – Chánh trương.
             Ông Nguyễn Văn Thiện – Phó trương.
             Ông Lại Văn Đước – Thư ký 1.
             Ông Nguyễn Văn Thiện -2 -
             Ông Hoàng Cao Miên -3 –
             Ông Hoàng Văn Thể - Thủ qũy.

Khoá 10:
87-93    Ông Đinh Văn Cường (Hứa) Chánh trương.
            Ông Trần Văn Phúc – Phó trương.
            Ông Vũ Xuân Thu – Thư ký.
            Ông Nguyễn Văn Hòa -Thủ qũy.

Khóa 11:
93- 97   Ông Ngô Đình Tôn – Chánh trương.
            Ông Nguyễn Ngọc Gía – Phó 1.
            Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó 2.
            Ông Nguyễn Văn Tứ - Thư ký.
            Ông Nguyễn Bá Tín - Ủy viên.

Khoá 12:
97-01   Ông Nguyễn Tri Ân – Chánh trương.
           Ông Nguyễn Văn Bôn – Phó 1.
           Ông Đỗ Viết Hưởng – Phó 2.
           Ông Trần Văn Bằng – Thư ký.

Khoá 13:
01-05    Ông Đỗ Viết Hưởng – Chánh trương.
            Ông Trần Văn Nam – Phó 1.
            Ông Ngô Văn Thận – Phó 2.
            Ông Đinh Viết Khoan – Thư ký.

Khoá 14:
05-09   Ông Trần Văn Phúc – Chánh trương.
           Ông Trần Ngọc Bằng – Phó 1.
           Ông
           Ông

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net